http://www.settrade.com/C00_BeginnerRedirect.jsp?txtPage=beginnerZone/th/main.html

http://www.scb.co.th/th/personal-banking/investment/long-term-equity

http://fundmanagertalk.com/fundtalk-ltf-selecting-technique/

 

http://www.oknation.net/blog/yamkrub/2011/07/15/entry-1

http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081202193017AAa0Ctu

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือเรียก
ย่อ ๆ ว่า RMF คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
ออมและการลงทุนระยะยาวของบุคคลเพื่อเตรียมเงินและความพร้อมไว้สำหรับ
การเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ในยามเกษียณอายุงาน เพราะเหต
ุชราภาพ หรือทุพพลภาพ หรือตาย
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่รัฐให้การส่งเสริม ด้วยการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นเครื่องจูงใจให้มีการออมและการลงทุน แต่ผู้
ลงทุนต้องลงทุนแบบผูกพันตามเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมายกำหนด
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่างจากกองทุนรวมทั่วไป โดยเป็นกองทุนที่
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล และ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่
สามารถจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษี
ที่ลงทุนได้ แต่เมื่อรวมกับเงินลงทุนใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (ถ้ามี) แล้ว ต้องไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย แต่ละนโยบายการลงทุนจะ
สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะต้องเลือก

* การลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนสูง ก็ย่อมมีความเสี่ยงสูง เช่น ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้
* การลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนต่ำ ก็ย่อมมีความเสี่ยงต่ำเช่น ลงทุนในพันธบัตร หรือ พันธบัตรระยะสั้นและตราสารทางการเงิน
* แต่การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง อาจไม่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงเสมอไป
# ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งแต่เดิมมา จะขาดโอกาสสะสมเงินลงทุนแบบ ปลอดภาษี เพราะไม่มีระบบบำเหน็จบำนาญรองรับ

# ลูกจ้างที่นายจ้างยังไม่พร้อมที่จะจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้าง
ทำให้ไม่สามารถสะสมเงินลงทุนเพื่อวัยเกษียณได้ ทั้ง ๆ ที่มีโอกาส

# ลูกจ้างหรือข้าราชการที่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญอยู่แล้ว และประสงค์ที่จะลงทุนมากกว่าเดิม เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เต็มตามวงเงินที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริม

ทั้งนี้อยากให้ลองเข้าไปที่แบงค์ แล้วถามทุกอยางที่ตอ้งการรู้(ไม่ต้องกลัวโง่นะครับ คนไม่รู้ไม่ใช่คนโง่ แต่คนคิดว่าตัวเองรู้ สุดโง่แล้ว จริงมั้ย) หรือเข้าไปในตลาดหลักทรัพท์ฯเพื่อดูขอ้มูล เพิ่มเติม อยากให้อ่านทุกเม็ด ศึกษาให้เข้าใจจริงจริงก่อนแล้วค่อยลงทุน บางที่ผมว่า อาจจะจำเป็นที่จะยอมเสียภาษีของปีนี้ไปก่อนก็น่าจะดีกว่านะครับ เพราะ อยากให้ศึกษาให้ดีก่อน มันมีทั้งเรื่อง เริ่มต้นลงทุน ระหว่างการลงทุน และตอนหมดระยะเวลาลงทุน มันมีความเสี่ยงแฝงอยู่ ต้องเข้าใจนะ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า
LTF คือ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(กองทุนเปิด) ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่รัฐให้การส่งเสริมจัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นให้มีเสถียรภาพด้วยการ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเครื่องจูงใจในการลงทุน โดยกองทุนจะต้อง
จัดตั้งและจดทะเบียนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 และผู้ลงทุนต้องลงทุน
ภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ.2559 ตามเงื่อนไขการลงทุนที่
กฏหมายกำหนด เท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือ
นำไปเป็นประกัน ได้
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อ
กองทุนมีกำไรสะสม และไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมในงวดปีปัญชีที่จ่ายนั้น โดย
สามารถเลือกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. จ่ายจาก เงินปันผล หรือ ดอกเบี้ย ที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้รับจากการลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ
2. จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า

ผู้ลงทุนสามารถโอนย้ายเงินลงทุนและผลประโยชน์ จากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองหนึ่ง ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื่นได้ ซึ่งเหตุผลของการโอนย้ายกองทุน
อาจมาจาก :
– ผู้ลงทุนประสงค์จะเปลี่ยนการลงทุนจากกองทุนเดิมที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไปยัง
กองทุนอื่นที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือในทางตรงกันข้าม
– ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ เพราะไม่พอใจในผลประกอบการของ
กองทุน หรือไม่พอใจในบริการของบริษัทจัดการเดิม
– ผู้ลงทุนเลือกที่จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนอื่นเนื่องจากกองทุนที่ลง ทุนอยู่เดิม
เลิกกองทุน

ทั้งนี้ ในการโอนย้ายเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ลงทุนที่สั่งโอนย้ายเงินลงทุนที่มี
ระยะเวลาการลงทุนน้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการดำเนินการโอนย้ายเงิน
ลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ของผู้ลงทุนจากกองทุนเดิมไปยังกองทุนใหม่ให้ และบริษัท
จัดการจะต้องดำเนินการโอนย้ายเงินลงทุนให้ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับ
คำสั่งโอนย้ายดังกล่าวจากผู้ลงทุน เพื่อไม่ทำให้ผู้ลงทุนผิดเงื่อนไขของการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา มีเงินได้พึงประเมินตามที่กฏหมายกำหนด และสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นในระยะสั้น เพื่อรอผลตอบแทนจากการลงทุนให้เติบโตไปกับภาวะเศรษฐกิจในระยะปานกลางถึงระยะยาว อย่างน้อย 3 – 5 ปี ได้

สรุปนะ ถ้าเป็น rmf จะยาวกว่า ความเสี่ยงต่ำกว่าในแง่การลงทุน ถ้าเป็น ltf จะสั้นกว่าความเสี่ยงสูงในแง่การลงทุน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อยากให้ศึกษาให้รู้จริงๆก่อนนะครับ ยิ่งในภาวะนี้ด้วยแล้ว ดูว่าคุณมีความมั่นคงทางการเงินมากน้อยเท่าใดด้วยครับ เฮ้อแค่บางๆแค่นี้ยังเหนื่อยเลย เหนื่อยนะเนี่ย

ที่มา:

ตลาดหลักทรัพย์ , ธนาคารต่างๆ ,ห้องสุด ,หรือในinternet(แต่ไม่ค่อยระเอียด)
Advertisements